-

归命娑婆说法主,西方接引大慈尊,不可思议佛护经,舍利文殊诸圣者。
二土六方遍尘刹,过去现在及当来。无尽三宝咸证知,惟愿慈悲摄受我。
我今妄以秽土见,蠡测如来清净心。仰承三宝大威神,加被凡愚成圣智。
使我言言符佛意,流通遐迩益含灵。见闻随喜悉往生,同证寂光无上果。主题: 【佛学电子刊物---莲池海会 】 第七期

日期: 99-01-17 ------本电子刊物完全免费
订阅/取消方法: Email to: nmamtf@126.com  注明订阅/取消
注意:因排版时硬回车较多,在记事本中,建议一般不要用自动换行方式阅读。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    【佛学电子刊物——莲池海会】      
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

本刊物内容没有版权,欢迎转寄、翻印、流通,如无明显错误,请勿擅自更改。


本期目录

【念佛指南】 民国韬光圆瑛大师法汇节要 
【生字注音】 大悲咒注音
【往生纪实】 二则
【不思议事】 《维摩诘所说经》之不思议品
【明心斋】 舍利漫谈 最新流通书目
【文选】 如何挽救社会风气系列之五 超度的理论与事实
【莲友通讯录】 新增五位有志同修
【莲友来信】 
【学佛体会】 打佛七有感
【信息专栏】 三则

   ======================================================

【念佛指南】

民国韬光圆瑛大师法汇节要 

 一句佛名,具有不可思议神力,能治一切烦恼心病。每当逆境之来,
心生烦恼,遂即经行念佛,四步一声佛号,循环往复,念之数匝,渐觉心
地清凉,热恼自息。有时事多心扰,更深不能成寐,亦专称佛号,历时少
顷,即身心安定,便能睡着,无诸梦想。当写经时,一笔一句佛号,精神
不散,妄念不起,写久亦不觉辛苦。果能信此念佛一法,专心称念,无有
间断,念到心空境寂,烦恼自然无自而生。
 《楞严经》云:“摄心为戒”。念佛正是摄心之法,即以念佛之正念,
止息攀缘之妄念。倘妄心攀色尘之缘,即专念阿弥陀佛,净念相继,自不
随色尘所转,摄归念佛之正念矣。攀声尘等缘,一一如是,自不致破戒作
恶。念佛念到念念与佛相应,诸念当然不起,意业便能清净,众戒自然具
足。身口二业,亦由意业所起,意业不想作杀盗淫,不想说妄言、绮语、
恶口、两舌,身口业自不致犯戒。故念佛为净业法门,一念佛名,能净三
业,此念佛具足戒学之明证也。

《念佛法要》毛惕园居士辑
_____________________________________________________________

【常诵佛经生字注音】 

本注音引自上海佛学书局印行的《常诵佛经生字注音手册》,先将净土五经
的生字(以☆标记)陆续登出。由于一些字简体字中没有(以□标记),特摘录原
句,具体位置请参考经典。


标 题: 千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼(注音) 

提供者:大宝居士 LuckBoyz 

(大悲咒为九十九亿恒河沙数如来所说, 功德威力无与伦比, 是所有法会佛事
上必备之品 。以下所列大悲咒的发音是吾参考各种版本, 结合磁带念诵发音,
用正规汉语拼音写的, 应该与原本发音基本吻合。望有心学佛的莲友花些时 
间发心背诵大悲心咒, 积攒资粮, 广利一切有情。并敬请莲友念诵大悲咒时, 
多体会大悲咒的主旨: 平等心, 慈悲心, 恭敬心, ... ) 


Na Mo, He Le Da Na, Duo La Ye Ye. Na Mo, Ou Li Ye. Po Luo Jie Di, 

Shuo BoLa Ye. Pu Ti Sa Duo Po Ye, Mo He Sa Duo Po Ye. Mo He, Jia 

Lu Ni Jia Ye. An,Sa Bo La Fa Yi, Su Da Na Da Xia. Na Mo, Xi Ji Lie 

Duo, Yi Mong Ou Li Ye. Po Lu Jie Di, Shi Fu La Leng Tuo Po. Na Mo, 

No La Jin Chi. Shi Li Mo He, Ba Duo Suo Mi. Sa Po Ou Ta, Dou Shu 

Peng, Ou Shi Yun. Sa Po Sa Duo, Na Mo Po Sa Duo, Na Mo Po Qie, Mo 

Fa Te Dou. Da Zhi Ta, An, Ou Po Lu Xi, Lu Jia Di, Jia Lu Di, Yi Xi 

Li. Mo He Pu Ti Sa Duo. Sa Po Sa Po, Mo La Mo La, Mo Xi Mo Xi, Lie 

Tuo Yun. Ju Lu Ju Lu, Jie Mong. Du Lu Du Lu, Fa She Ye Di. Mo He, 

Fa She Ye Di. Tuo La Tuo La, Di Li Ni, Shi Fu La Ye. Zhe La Zhe La, 

Mo Mo Fa Mo La, Mo Die Lie. Yi Xi Yi Xi, Shi Na Shi Na, Ou La Sen, 

Fu La She Li. Fa Suo Fa Seng Fu La She Ye. Hu Lu Hu Lu Mo La, Hu Lu 

Hu Lu Xi Li. Suo La Suo La, Xi Li Xi Li, Su Lu Su Lu. Pu Ti Ye, Pu 

Ti Ye. Pu Tuo Ye, Pu Tuo Ye. Mi Di Li Ye, Nuo La Jin Chi. Di Li Se 

Ni Na, Po Ye Mo Na, Suo Po He. Xi Tuo Ye, Suo Po He. Mo He Xi Tuo 

Ye, Suo Po He. Xi Tuo Yu Yi, Shi Bo La Ya, Suo Po He. Nuo La Jin 

Chi, Suo Po He. Mo Na Nuo La, Suo Po He. Xi La Sen, Ou Mu Qie Ye, 

Suo Po He. Suo Po Mo He, Ou Xi Tuo Ye, Suo Po He. Zhe Ji La, Ou Xi 

Tuo Ye, Suo Po he. Bo Tuo Mo, Ji Xi Tuo Ye, Suo Po He. Nuo La Jin 

Chi, Bu Qie La Ye, Suo Po He. Mo Po Lie, Sen Ji La Ye, Suo Po He. 

Na Mo He La Da Na, Duo La Ye Ye. Na Mo Ou Li Ye. Po Lu Jie Di, Suo 

Bo La Ye, Suo Po He. An, Xi Dian Du, Man Duo La, Ba Tuo Ye, Suo Po 

He. 

☆ 来源:.广州蓝天BBS bbs.gznet.com.[FROM: www-post@bbs.gznet.com] 


注:除净土五经外,该手册还有《心经》、《金刚经》、《药师经》、《地藏经》、
《法华经》、《楞严经》、《华严经》、《四十二章经》、《八大人觉经》、
《佛遗教经》、《维摩诘经》等经典的生字注音。如果有同修需要,可具体询问。
_____________________________________________________________

【往生纪实】

杨彻年

 杨彻年,陕西省扶风县西佐村人。丈夫姓赵。年二十四失偶,志守节孝于赵
氏之门。善事翁姑,竭尽孝思。抚养夫弟之子女如己出。与诸姑妯和睦共处,
约己任劳而不怨。与亲友邻里往来,温良恭谨而无争,人皆以贤善称之。杨氏
性好清静,喜修善行。皈依良卿法师,师教修净业,遂长斋念佛,期生净土。
精进修持,夙夜匪懈者三十余年。1980年11月卧病,虽不能跪拜礼诵,仍静坐
修观。腊月初沉疴渐愈,恢复礼诵如平时。但谓其家人曰:“汝等勿以为我病
好转,正月间决西行矣!”家人见其四体轻安,不太在意。其侄媳李凤霞,夙
具善根,甚爱伯母,即请僧打七,为其伯母祈求消灾延寿。除夕之夜,方净坛
起七,四众咸集。杨氏独自整理衣物及储存,分赠亲友僧众,请为临终助念。
众感而从之。翌年正月初无晚十一时许,杨氏忽请众休息,并谓明日六时决定
西去。众益竭诚念佛。次日时针正指六时,即端身正坐,于念佛声中,泊然而
寂。寿七十六。三小时后,头顶尚暖,四体柔软,状态安详,宛如生前。杨氏
往生后,家人有梦见人来门上张贴奖状者,有梦人持五色花献于其像前者。

邬老太

邬老太,上海人,住长治路佛学会隔壁弄内。禀性仁慈,长斋念佛。临终前
三年,学会诵《法华经》,日诵一卷;余时则念佛。后患腰病,不能起床,而诵
经念佛不辍。其夫及女皆不信佛,嗤之以为妄。临终时,夫与女在侧,忽见观音
菩萨现身。或见全身,或见半身。于是皆惊喜跪拜。老太见之曰:“你们今天也
信了!”言毕,瞑目而逝。
________________________________________________________

【不思议事】
按:第一期就应该刊登此品经文,有点晚了,向大家道歉。

《维摩诘所说经》之不思议品第六 

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

尔时舍利弗,见此室中无有床座,作是念,斯菩萨大弟子众,当於何坐。长者维摩
诘知其意,语舍利弗言:云何,仁者,为法来耶,为床座耶?舍利弗言,我为法来,
非为床座。维摩诘言,唯,舍利弗,夫求法者,不贪躯命,何况床座,夫求法者,
非有色受想行识之求,非有界入之求,非有欲色无色之求。唯,舍利弗,夫求法者,
不着佛求,不着法求,不着众求,夫求法者,无见苦求,无断集求,无造尽证修道
之求。所以者何,法无戏论,若言,我当见苦,断集,证灭,修道,是则戏论,非
求法也。唯,舍利弗,法名寂灭,若行生灭,是求生灭,非求法也;法名无染,若
染於法,乃至涅盘,是则染着,非求法也;法无行处,若行於法,是则行处,非求
法也;法无取舍,若取舍法,是则取舍,非求法也;法无处所,若着处所,是则着
处,非求法也;法名无相,若随相识,是则求相,非求法也;法不可住,若住於法,
是则住法,非求法也;法不可见闻觉知,若行见闻觉知,是则见闻觉知,非求法也;
法名无为,若行有为,是求有为,非求法也。是故舍利弗,若求法者,於一切法应
无所求。说是语时,五百天子,於诸法中得法眼净。
尔时长者维摩诘问文殊师利,仁者游於无量千万亿阿僧祇国,何等佛土,有好上妙
功德成就师子之座。文殊师利言,居士,东方度三十六恒河沙国,有世界名须弥相,
其佛号须弥灯王,今现在,彼佛身长八万四千由旬,其师子座,高八万四千由旬,
严饰第一,於是长者维摩诘现神通力,即时彼佛,遣三万二千师子之座,高广严净,
来入维摩诘室,诸菩萨大弟子,释梵四天王等,昔所未见,其室广博,悉皆包容三
万二千师子座,无所妨碍,於毗耶离城,及阎浮提四天下,亦不迫迮,悉见如故。
尔时,维摩诘语文殊师利,就师子座,与诸菩萨上人俱坐,当自立身如彼座像。其
得神通菩萨,即自变形为四万二千由旬,坐师子座,诸新发意菩萨及大弟子,皆不
能升。维摩诘言,唯,舍利弗,为须弥灯王如来作礼,乃可得坐,於是诸新发意菩
萨及大弟子,即为须弥灯王如来作礼,便得坐师子座。舍利弗言,居士,未曾有也,
如是小室,乃容受此高广之座,於毗耶离城,无所妨碍,又於阎浮提聚落城邑,及
四天下诸天龙王鬼神宫殿,亦不迫迮。维摩诘言,唯,舍利弗,诸佛菩萨,有解脱
名不可思议,若菩萨住是解脱者,以须弥之高广内芥子中,无所增减,须弥山王本
相如故,而四天王忉利诸天,不觉不知己之所入,唯应度者,乃见须弥入芥子中,
是名不可思议解脱法门,又以四大海水入一毛孔,不娆鱼鳖鼋鼍水性之属,而其大
海本性如故,诸龙鬼神阿修罗等,不觉不知己之所入,於此众生亦无所娆。又舍利
弗,住不可思议解脱菩萨,断取三千大千世界,如陶家轮,著右掌中,掷过恒沙世
界之外,其中众生不觉不知己之所往,又复还置本处,都不使人有往来想,而此世
界本相如故。又舍利弗,或有众生乐久住世而可度者,菩萨即演七日以为一劫,令
彼众生谓之一劫,或有众生不乐久住而可度者,菩萨即促一劫以为七日,令彼众生
谓之七日。又舍利弗,住不可思议解脱菩萨,以一切佛土严饰之事,集在一国,示
於众生,又菩萨以一切众生置於右掌,飞到十方遍示一切,而不动本处。又舍利弗,
十方众生供养诸佛之具,菩萨於一毛孔,皆令得见,又十方国土所有日月星宿,於
一毛孔,普使见之,又舍利弗,十方世界所有诸风,菩萨悉能吸着囗中,而身无损,
外诸树木,亦不摧折,又十方世界劫尽烧时,以一切火内於腹中,火事如故,而不
为害,又於下方过恒河沙等诸佛世界,取一佛土,举着上方,过恒河沙无数世界,
如持针锋举一枣叶,而无所娆。又舍利弗,住不可思议解脱菩萨,能以神通现作佛
身,或现辟支佛身,或现声闻身,或现帝释身,或现梵王身,或现世主身,或现转
轮圣王身,又十方世界所有众声,上中下音,皆能变之,令作佛声,演出无常苦空
无我之音,及十方诸佛所说种种之法,皆於其中,普令得闻。舍利弗,我今略说菩
萨不可思议解脱之力,若广说者,穷劫不尽。 
是时大迦叶闻说菩萨不可思议解脱法门,叹未曾有,谓舍利弗,譬如有人,於盲者
前现众色像,非彼所见。一切声闻,闻是不可思议解脱法门,不能解了,为若此也,
智者闻是,其谁不发阿耨多罗三藐三菩提心,我等何为永绝其根,於此大乘,已如
败种,一切声闻,闻是不可思议解脱法门,皆应号泣,声震三千大千世界。一切菩
萨,应大欣庆,顶受此法,若有菩萨信解不可思议解脱法门者,一切魔众无如之何,
大迦叶说此语时,三万二千天子,皆发阿耨多罗三藐三菩提心。
尔时,维摩诘语大迦叶,仁者,十方无量阿僧祇世界中作魔王者,多是住不可思议
解脱菩萨,以方便力故,教化众生,现作魔王,又迦叶,十方无量菩萨,或有人从
乞手足耳鼻,头目髓脑,血肉皮骨,聚落城邑,妻子奴婢,象马车乘,金银琉璃,
砗渠码瑙,珊瑚琥珀,真珠珂贝,衣服饮食,如此乞者,多是住不可思议解脱菩萨,
以方便力而往试之,令其坚固。所以者何,住不可思议解脱菩萨,有威德力,故行
逼迫,示诸众生,如是难事,凡夫下劣,无有力势,不能如是逼迫菩萨,譬如龙象
蹴踏,非驴所堪,是名住不可思议解脱菩萨,智慧方便之门。

________________________________________________________

【明心斋】

安禅居士发心流通佛教书籍,办了个佛教书籍免费借书处,名曰:“明心斋”。
现在已经有300多本书籍。各位同修如果想看那类可以给他发E-MAIL联系:
zysswd@126.com 同时,如果大家有看完的佛教书籍(旧的也行),
请邮寄给他,帮他完成这一心愿。今后“明心斋”将成为《莲池海会》的固定
栏目,每期供养大家一篇文章,并发布佛教书籍供求信息。如果您需要或者多
余某种书籍,请关注每期流通书籍的更新情况,及时来信。希望大家支持。

安禅、仁然 合十

安禅居士通信地址:
山东省高密市交通路南首西侧亚泰大酒店向南第二户 单文栋
邮政编码:261500 
________________________________________________________

“ 舍利”漫谈 

    西妙

(奉培宏乐居士重新输入)

“舍利”在一般人看来是颇为神秘的。通常人的遗体焚化后,只剩骨灰一堆;
而佛门的高僧大德却能留下形色各异的舍利。舍利常被视为僧尼们修行有成就的
表征。高僧大德迁化后留下舍利,往往更能增强信徒对他们的信仰。
舍利究竟是什么?应该说,这是非凡情所能测度的。曾有人进行所谓科学研
究,说什么舍利是人体内的“结石”,是因为出家人常年茹素,多吃豆制品等,
因钙质沉淀,积聚而产生的。又有些外道,认为舍利就是他们在色身妄心上做文
章,炼精化气,炼气化神,由精、气、神所炼成的“丹”。这些说法是很可笑的。
他们不知道,佛教的“舍利”有种种不可思议之处,而且,舍利也不只是身体内
的产物。
“舍利”是梵语Saria的音译,意思是“身骨”,也曰“灵骨”或“坚固子”。
但这只是就大部分舍利是来自人的身体而言。因为舍利大多从人的遗体焚化而得。
最早的,就是本师释迦牟尼佛示寂后,焚身化作八斛四斗舍利。因此,舍利也叫
“身骨”。但也有不是身骨的舍利。如宋朝时,吕元益居士刻《龙舒净土文》,
刻至《祝愿篇》时,版中迸出舍利,共有三次。古代还有善女人绣经,针下有碍,
发现有舍利,以及念佛或念经时,从口中得到舍利等等不可思议的事迹。还有高
僧在洗澡时,徒弟为其揩背,出现舍利的。雪岩钦禅师剃头时,头发变成一串舍
利。更不可思议的是,宋朝长庆闲禅师圆寂焚化时,正刮大风,大风将烟一直吹
出四十里外,凡烟所到之处,屋上、树上、草上都有舍利,收集起来共有四石之
多。这岂是现代科学或外道所能臆测的?
这种非身骨的舍利,现代人也有得之者。如燃灯供佛,心诚至极,会感应道
交,在灯花中得到舍利,这就是佛教中称为“灯花报喜”的现象。印光大师的皈
依弟子杨佩之(慧潜)居士就曾在灯花上得到舍利。1947年,苏州灵岩山寺印行
《大势至菩萨念佛圆通章·印公亲书·静公讲义》,恰逢大势至菩萨圣诞日,灯
降舍利,在灯盘中发现一颗较大的舍利,精莹洁白,若水晶珠一般。这种灯降舍
利的现象,平时也有发生,从四月至七月份,共在灯盘中得到四大五小九颗舍利
(见该书了然法师“刊书因缘感应记”)。印光大师说,这是因为“精诚之极,
佛慈加被,为之示现者”(《印光法师文钞三编·复杨佩文居士书》)可见,这
不是凡情所能妄测的。
通常,舍利主要是指高僧们荼毗后烧出的结晶体。这种结晶体,坚固如金刚,
闪闪发光,形态各异,有舍利珠、舍利花、舍利块、牙齿舍利等;色彩也不一,
常称为“五色舍利”。例如最近圆寂的中国佛教协会理事、五台山净如法师,荼
毗后发现有各色舍利5000余颗,颜色以黑色为主,也有白色,红色,银色,蓝色
等。据美国宣化上人开示,白色的,乃是骨舍利;黑色的,乃是发舍利;赤色的,
乃是肉舍利。又:“舍利有两种,一为全身舍利,如多宝佛舍利。二为碎身舍利,
如释迦牟尼佛之舍利。又有生身舍利和法身舍利二种。生身舍利是由戒定慧所薰
修。法身舍利是一切经卷。”(宣化上人讲《妙法莲花经浅释》三卷第三三四页)。
我们一般所说的舍利,单指生身舍利而言。
舍利是什么,固然非凡情所能测度,但舍利的作用是很明显的。生身舍利与
法身舍利(经卷)一样,具有弘法的价值。本师释迦牟尼佛涅槃后,他的生身舍
利被摩揭陀国、释迦族等八国分成八份,建塔供养。至公元三世纪,阿育王取出,
分送全印度各地,建塔八万四千,佛教大兴。前几年,在我国陕西扶风法门寺发
现释迦牟尼佛的真身舍利(指骨舍利),乃是世界佛教界的一件大事,对于佛法
的弘扬有重大意义。世尊示寂后,为什么要留下舍利?这是很有意义的问题。在
《法华经。如来寿量品》中,世尊亲口说:

 众见我灭度 广供养舍利
 咸皆怀恋慕 而生渴仰心
 众生既信服 质直意柔软
 一心欲见佛 不自惜命身

由此可知,佛陀和高僧大德们留下舍利,能使我们怀恋企慕而生渴仰之心,信顺
佛法。佛本来无生灭,之所以灭度而不久住于世,乃是一种方便示现,是为了避
免众生升起依赖心,甚至升起厌烦懈怠的心。《法华经》云:“若见如来常在不
灭,便起憍恣,而怀厌怠。不能生难遭之想,恭敬之心,是故如来以方便说,比
丘当知,诸佛出世,难可值遇。”佛示现灭度后,留下舍利,让众生建塔供养,
便是令众生供敬难遇之想,睹舍利而思见佛,乃至“一心欲见佛,不自惜身命”,
由此而勇猛精进地修行。如果我们至诚恭敬供养佛的舍利,便会感应道交,感佛
现身。这在古今,都不乏其事证。《法华经》上佛自言:“时我及众僧,俱出灵
鹫山,我时语众生,常在此不灭,以方便力故,现有灭不灭”。并劝“汝等有智
者,勿于此生疑,当断令永尽,佛语实不虚”。隋朝时,天台智者大师读《法华
经》至“药王菩萨本事品”时,忽入定中,见灵山一会,俨然未散。慧思大师印
证:“非汝莫识,非我莫证”。此事可为证明。
供养、瞻礼舍利出现种种不可思议的现象。印光大师举了一个例子:隋文帝
未作皇帝前,有一位印度僧人送给他几粒舍利,等他登基做皇帝后,发现舍利变
成几百颗之多了。又如阿育王寺的舍利塔,可以捧在手上往里观,各人见到的景
象不一样,舍利的大小高下会转变的。舍利的种种灵异,可谓“神变无方”。这
种种灵异神变,具有不可思议的弘法价值。瞻礼舍利,人各蒙益。印光大师说舍
利的灵异现象,乃是“佛菩萨欲令一切见闻者,深植善根,特为示现”(《印光
法师文钞》)。所以,佛教的舍利,是不可以凡情世智妄测的。
但舍利的产生,是由于修行人的道力,这是确定无疑的。因此之故,舍利可
以“证信”,证明修行人戒定慧的成就。印光大师云:舍利,“乃修行人戒定慧
力所成,非炼精气神所成。此殆心与道合、心与佛合之表相耳”。(《增广印光
法师文钞·复郦隐臾书》)所以,勤修戒定慧的修行人在圆寂荼毗后,往往能在
骨灰中筛出许多舍利。至于道力精深的高僧,他们的舍利,还会表现出种种神异
现象。如印光大师生西百日后荼毗之时,烟白如雪,并现五色光。火后“检骨色
白、质坚,重如矿质,触之作金声。顶骨裂五瓣,如莲华。三十二齿全存。发现
舍利无数。其形,有珠粒,有花瓣,有块式。其色,有红、有白、有碧、有五彩”。
尤为奇异的是,无锡袁德常居士,因来迟,只剩骨灰,便至诚恳求,于灰中得三
颗舍利。他将这三颗舍利,与一些骨灰,一起包好,回到无锡,打开让大家同观
时,竟发现有五色舍利无数(《印光大师言行录·大师史传》)
当代高僧广钦老和尚,1986年2月13日示寂。荼毗后所遗下的舍利,也有种种
神异的现象。老和尚火化后,共捡得较大的舍利子100余颗,较小的舍利,被在家
弟子捡拾一空。一位迟来的信徒,在火化炉前跪求一夜, 天明时竟然在膝头上找
到一颗不小的舍利子。有一位信徒,在家供奉了广钦老和尚的一撮骨灰,结果一次
又一次发现了舍利子。有一位老太太,年老眼花,无法在骨灰中寻觅微小的舍利子,
立即跪求老师父慈悲,结果磕了三次头,就连得三颗。还有一个姓张的老翁,是广
钦老和尚的在家弟子,当他从台北赶到台南妙通寺火化场后,火化炉中舍利子早被
先来的信徒捡完。他悲从中来,哭到火化炉前,抓起两把炉灰,用手帕包起,乘车
回台北,一路上默念”阿弥陀佛”不止。抵家后,他将炉灰置于漆盘中,出现三十
余颗晶莹透彻舍利子,真是不可思议。
关于舍利,唐朝释道世《法苑珠林》中有一首“舍利颂”,兹录于下,作为本
文的结束:
 金躯遗散骨,宝塔遍天龙。
 创开于十塔,终成八万兴。
 珠盖灵光变,刹柱吐芙蓉。
 屡开朝雾露,数示晓灵征。
 红霓相映发,风摇响和钟。
 仙鸾往往见,神僧数数从。
 独超群圣上,含识普生恭。
 钻椎击不碎,方知圣叵穷。

出自1992/1《法音》‘四众园地’栏目。
________________________________________________________

最新流通书目

佛教经书目录:
----------------- 经典类--------------
书名 出处 书号

《莲花生大士七章祈请经》 格桑仁珍上师 A1
《大圆满隆钦心髓》 …… A2
《大方广佛华严经普贤行愿品》 A5
《佛说大乘无量庄严清净平等觉经》 广华寺 A8
《佛说无常经》《直心直说》 A11
《地藏菩萨本愿经》(白话) A12
《密宗密法精要》 东方 A23
《佛说十善业道经》 上海市 A34
《观世音菩萨普门品》(心经,大悲咒) A38
《大势至菩萨念佛圆通经》 居士林 A40
《遗教三经》(42章经,八大觉人经) A50
《佛说现在贤劫千佛名经》 开元拾遗 B9
《药师琉璃光如来本愿经功德经》 园清寺庙 B18
《佛数盂兰盆经》 B20
《六祖法宝坛经》 B24
《佛说父母恩难报经》《护诸童子陀罗经》
《佛说长寿灭罪经》 美国万佛城 B26
《赞经证僧功德经》 敦煌本 B34
《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经》(会集本) C7
《 佛说疗疾病经》 D1
《地藏菩萨本愿经》 D5
《大悲咒》 D6
《观世音菩萨门品》 D7

---------------大德及法师著作------------

《解脱经轮功德》 格桑仁珍上师 A3
《如何避免刀兵劫》《净空法师开示录》 李炳南 A6
《净土法门疑难问答) …… B10
《无量寿经持诵得益》 金陵 A7
《禅宗决疑集,金刚般若波罗密经破空论》 广华寺` 10
《心经的人生智慧》 …… A13
《净法随笔》--------朱斐 A31
《了凡四训》--------学袁译 A33
《佛教简介》--------妙音居士 A35
《改造命运的原理与方法》------陈恒达 A43
《修学要旨)--------李柄南 A45
《弟子规》--------鹭江出版社 A49
《观世音菩萨普门品讲记》 ----广化寺 B4
《改变命运的方法》 星云法师 B7
《佛学宇宙人生真理》----- B8
《做人的榜样》 ---- B16
《学佛先知》 ------ B17
《放生杀生现报录》------江慎言 B25
《一日一夜持名念佛课诵》------鸡西 B27
《禅修净土)-------- 广华寺 B30

《因果轮回确证,业力之网,善永传游阴》------ B33
《认识佛教》--------净空法师 B36
《修心进德嘉言集》------弘法利生功德会 B43
《向知识分子介绍佛教》------ 于凌波 B45
《地藏菩萨本迹录》------广华寺 B48
《竹窗随笔》--------莲池大士 C3
《夏莲居士生平简介》------鸡西 C8
《水莲》----------无垢净光 C16
《学佛群疑》--------圣严《兰州》 C18
《佛学讲述选一,正信的佛教》----圣严禅师 C20
《如何创造幸福人类》------郑武俊 C23
《什么是佛法》-------- 潮洲市明镜古寺 C24
《了凡四讯解精篇》------袁了凡 C25
《佛教生活》-------- C28
《因果报应录》-------- 唐湘清居士 C29
《认清自杀的真相》------天华 C31
《素食进修录》-------- C32
命自我立《了凡四训》 ----学袁译 C33
-----------------------------------------------
《在家菩萨》人间净土道场的办法---- 香港 A39
《礼敬佛陀》-------- 广安寺 B1
《净土问答》-------- 广化寺 B2
《念佛须知》-------- 法雨工程 5期 B12
《夸国师傅》论念佛法门巴------妙莲 B21
《建设佛化家庭》--------陈海星 B37
《觉海慈航》-------- 战德克 B46
《居家学佛行仪》--------日净法师编 C5
《心经修证圆通法门》一般若正关略讲--南怀瑾先生 C21
《觉海慈航》-------- 战德克《此书详细》C30
《德育启蒙》-------- 印光法师  d20
《放生仪规》-------- 多宝讲寺 D21
《三皈,五戒,十善,四摄,六度》----印光茗山 D17
《念佛与助念》-------- 圣严 D18
《念佛感应见闻录》第一册------广华寺 D3
《德育启蒙》 “印光” D4
《佛法非宗教非哲学》 欧阳竟无 D11
《怎么样修持解脱道》 圣严 D12
《坐禅的功能》 圣严 D13
《学佛的基础》 圣严 D14
《为什么做佛事》 圣严 D15
《怎么样做一个居士》 圣严 D16
《原来的真实》 C36
《迎佛记》 谭结实 C35
《太上感应篇》上下 C37
《正信佛教》 C38
《可许则许》 陈海量 C39
《法门寺博物馆的明信片》 法门寺 C27
《经续》密宗 台湾

--- * ------------ 报刊 ----------- *-----
刊名: 出处及书号;
《禅》 G1 河北省,月刊,
93:1-4,94:1-4,96:1-6,97:1,2,4,6.共18本
《弘德》 G2 河北省, 95,11 共1本
《佛教文化》 G3 94:6, 94:2 共2本
《佛缘》 G4 94 增刊 共1本
《十方》 G5 95:7 共1本
《佛教文化简报》 G6 1-9,11-15 共14本
《法音》 G7
91:1-12,92:1-12,93:3,7,9,10,11,12,94:3,4,5,6,
《上海佛教》 G8
91:1,93:2,94:1,3,5,95:2,96;3,4,5,97:1,2,3,5, 共本
《宁波佛教》 G9 98,3 共1本
《台州佛教》 G10 96:5,7, 共3本
《浙江佛教》 G11
94:3,4,95:3,96:6,97:2,98:2,3,共7本
《齐鲁宗教》 G12 98:3,2 共2本
新::::----------新杂志------::::
《福建佛教》 97:4;98:1,2,
台湾《十方》 93,第十一卷,第六期
《浙江佛教》 93;2; 94:1,2,3,4;95:1,2,4;
新:::------书-----:::
《教观纲宗科释提纲》 上下(手工油印)
《法华楞严题立辑略》谛闲老法师著述 天台佛学研究社重印 (手工油印)
《参学琐谈》 作者: 释真华
《阿姜 查佛学文集选》:-----:阿姜 查(泰国) 法圆编译群 译
《缁门崇行录》 ---:明。 莲池大师
《生命的重建》 ---:美。 露意丝茜
《四念处》 ----:曾银湖 译
《修福积德造命法规--袁了凡家庭四训讲记》净空法师 讲述
《一梦漫言》明。见月律师 撰文,弘一律师 批注,大光法师 校文。
《禅与净土 (净空法师讲) 佛法与人生(黎振东讲)》
《修心进德嘉言集》徐恒志
《佛法与科学》尤智表
《佛法在原子时代》罗无虚居士
《唯识三种》讲话 弘法利生功德会
《心地法门》慧明法师开示 弟子陈耀智记 四明居士语译
《佛教的正信与正行》净慧法师桂林弘法开示录
《居家学佛行仪》日净法师 编

_____________________________________________________________
【文选】

如何挽救社会风气系列(五)

超度的理论与事实

净空法师97年8月讲于电视台

各位观众:
 现在正是农历的七月,台湾同胞们都认为这个月份是鬼月,阴间地府里面
许许多多的鬼怪,都出现在人间。正好比是阴间鬼道里面,大概是度假的时候,
都出来度假。于是这个月份里面,禁忌特别多。而超度的佛事,也非常的繁忙。
就有同修来问我:「这个超度,到底有没有效?是不是超度一定需要出家人来
做?」这是一个社会问题,也是佛法里面,必须要清楚解答的一个问题,才不
至于导致大众的迷信。
 佛门里面有超度的理论与方法,非常合情、合理、合法。但是这种大规模
做超度,在原始佛教里面,是不常见的。在中国翻译的大乘经典当中,记载这
桩事情,最详实的是《地藏菩萨本愿经》;这里面就将这些理论、方法,交待
得很清楚。我们在这个经里面看到,婆罗门女、光目女,这都是非常孝顺的年
轻人。她们的父母由于缺乏知识,造作许许多多的罪业,佛在经上说,造这些
严重罪业的后果,必定是堕落在三恶道。这些理论与事实,我们在过去讲习当
中,都曾经跟大家做过报告。
 我们一定要晓得,六道、十法界的状况,以及这些现象,是怎么发生的,
一定要清清楚楚的明了。明了就是佛家常讲的看破;看破就是把事实真相彻底
看清楚、看明白了,这个叫看破。佛告诉我们:十法界是由众生妄想、分别变
现出来虚幻的境界,正如同做梦一样,梦中的境界;它虽然不是真实的、不是
真有,但是不能说它没有。六道的状况亦复如是;六道是妄想、分别里面,又
加上严重的执著,所以就变现出六道轮回的现象。换句话说,如果我们没有妄
想、分别、执著,不但没有六道,十法界也没有。所以佛说这些现象,比喻梦
幻泡影。而这些虚幻境界之存在,时间的长短,佛又有个比喻:「如露亦如电」;
露是露水,太阳一出来就没有了,说明它的时间不长;电是闪电,存在的时间
就更短。这是佛在《般若经》上,把这些事实真相说得清清楚楚,这一语道破。
于是超度的理论、方法,都离不开这些原理、原则。
 所谓「一切罪业都是严重的执著」。在六道里面又出现了三恶道的境界;
虽然是幻妄不实,但是感受的那些痛苦,还好像是真的。譬如人在梦中做梦,
梦是假的;梦中如果遇到一只老虎要吃你,你会吓得一身冷汗;梦醒了,自己
还是心有余悸。可见得,虽然是虚幻的境界,感受好像是真的。恶道里面所受
的这些苦,经典上有记载,阿罗汉是个得道之人,不是凡夫!我们凡夫过去做
的这些事情,往往都忘干净了,很健忘!阿罗汉能够记忆过去生中五百世所作
所为,以及所受的这些苦乐;五百世当中,曾经堕过地狱。佛讲经说法,提到
地狱的状况,他们在座下听讲,心有余悸,还会觉得非常恐怖,甚至于身体还
流血汗,恐怖到这种程度,这是佛在经典上跟我们说的,绝不是假话。佛教人
不妄语,自己决定没有一句妄语,句句都是事实真相。由此可知,三恶道的确
是很恐怖、是很凄惨。人造作恶业,就会感三恶道的境界;这个三恶道----地
狱、饿鬼、畜生,不是阎罗王把你送去的,与他们不相干。也不是佛菩萨惩罚
你,佛菩萨大慈大悲,绝对不会惩罚一个恶人,这一点很难得。
那么怎么会跑到恶道里去?佛告诉我们叫:「自作自受」,你造这种业,
自自然然就感到这个果报。于是这种业因果报,当然是非常非常复杂,佛来给
我们说,佛有能力讲清楚,我们没有能力接受,为什么?理太深了,我们很难
体会;事太复杂了,要把这些复杂的事情,讲明白、讲清楚,要很长的时间,
我们没有那么长的寿命。于是佛对我们的教诲,就采取精简的方法,采取归纳
的方法,于是佛给我们讲,十法界业因是什么?佛把它归纳,归纳最重要的一
个因素,从下面一层一层往上说。
 地狱的业因是什么?嗔恚,嗔心感地狱。嗔恚心重的人,嗔恚心强烈的人,
自自然然就现出地狱境界;嗔恚里面,一定加上严重的嫉妒,手段就非常的残
忍,造作极重的罪业,感得地狱果报。饿鬼道的业因是悭贪,贪而无厌,对于
名闻利养、五欲六尘的享受、占有、取得,不择手段,贪心变饿鬼。吝是吝啬,
你已经得到的,决定不肯舍弃,决定不肯给别人,吝啬!所以,悭贪是饿鬼道
的业因。愚痴是畜生道的业因。什么叫愚痴?没有能力辨别真妄,没有能力辨
别邪正,甚至于是非、善恶、利害都混淆不清。往往把邪恶的,他以为是好事;
将正法看作邪法;这就是属于愚痴,愚痴是没有智慧、没有能力辨别。畜生道
的业因,自自然然他就入了畜生道。所以,三恶道、六道轮回是自己行业之所
感,不是有一个力量在支配、在安排、在惩罚,不是的;是业力自自然然的交
感。这个说法,才是合情、合理。
 人道业因是伦常,佛法里面讲的「五戒」:不杀生、不偷盗、不邪淫、不
妄语、不饮酒。中国儒家所讲的:「仁、义、礼、智、信」,跟佛家的五戒内
容是相同的。人在一生当中,生活、言行都能遵守这个原则,他就能够保住人
身,在六道里可以得人身。哪里是偶然的?天道比人道的福报就更大,因此,
条件当然比人道又要高一层。所以,天道要修「十善」,思想、行持与十善的
条件相应。十善,身是不杀生、不偷盗、不淫欲;口不妄语、不两舌(两舌是
挑拨是非)、不恶口(恶口是粗言、粗暴,叫人听到很难听)、不绮语(绮语
是花言巧语,或是有意、或是无意,都是伤害社会);意里头不贪、不嗔、不
痴。这叫十善业。所有一切的善法,都是从这十条里面生出来。所以,人能够
修十善业道,能够存四无量心,这是生天的条件。四无量心是慈、悲、喜、舍;
慈无量、悲无量、喜无量、舍无量,叫四无量心。四无量心修十善业道,这才
能生天。
 除了这五道之外,还有一个阿修罗道。阿修罗怎么来的?也是修五戒十善,
没有四无量心,所以,他的果报就变成修罗。因为他有五戒十善,所以他的福
报很大;因为他没有四无量心,享福就迷惑颠倒。佛在经里面告诉我们,修罗
没有断贪嗔痴,以贪嗔痴的心修十善业、修五戒,修五戒、十善。他有人天的
大福报,没有人天之德。于是乎阿修罗一般来讲,福报很大,性格凶残、好胜、
嫉妒。在业因里面,譬如我们举一个例子,因为这一类的人,好胜心很强。譬
如我们现在佛门里面,很平常的现象。在法会里面烧香,他一定要烧第一炷香,
不愿意落在人后,一定事事都抢在别人前面,他修不修善?修善!他也修积功
德,好胜!这个果报,往往就落在修罗道。佛教给我们修清净心,菩萨道修谦
下心:谦虚、卑下。我们在《华严经》上看到五十三参,五十三位法身大士,
那都是佛菩萨,他们处事待人接物的态度,非常谦虚。对于别人非常尊重,压
抑自己,奉承别人,哪有一点傲慢的念头?没有好胜、没有傲慢,这是佛道!
学佛,断恶、修善、积功累德,这个傲慢、好胜,不能够改过来,那么他的结
果,就变成阿修罗。这是六道的业因。
 再往上去,声闻,修四谛:苦、集、灭、道。缘觉,修十二因缘。菩萨,
修六度。佛,修平等,清净、平等是佛道。这是释迦牟尼佛将十法界复杂的业
因,归纳成重点,来教导我们,使我们明了果报的因由;这是修学佛法普通的
常识,不能不清楚,不能不明了。于是我们的起心动念,自己就晓得,与哪一
道相应,我们这种心、这种行为,将来会得什么样的结果,岂不清清楚楚、明
明白白吗?不了解这个道理,不知道事实真相,胡作妄为;造了恶业,堕在恶
道,这个麻烦大了。他有孝子、贤孙,这很难得!现在这个社会,孝顺父母的
人不多。《地藏经》上我们看到光目女、婆罗门女,那是真正的孝子。看到母
亲造作罪业,堕落在恶道,全心全力想方法来救拔她,这真是「诚则灵」;她
有真诚心,就感动佛菩萨来帮助她。佛菩萨教给她方法。诸位要晓得,佛菩萨
还是不能救护,可以把救护的理论、方法教给你,你去做。我们在经上仔细去
观察,教给她什么方法?我们晓得救度众生的方法是无量无边,哪个方法有效?
念佛最有效!所以,教给她用念佛的方法,教婆罗门女念觉华定如来,虽然没
有教她念阿弥陀佛,教她念觉华定如来,一样!念佛!
 这个孝女为了要救她母亲的苦难,她知道她母亲堕在地狱;生前母亲造作
恶业,她也常常劝告,但是她母亲不相信,不能接受,所以才遭地狱的果报。
佛教她念佛,她真用功,救母亲的心非常恳切,她就认真拼命在念。念到一日
一夜,她得定了,在我们现在念佛法门里面讲,她念到一心不乱。这个一心不
乱,是属于事一心不乱,并不是很高的功夫,但是确实有功夫了。念到一心不
乱,诸位要知道,她不是凡人,凡人的心是乱的。念到一心不乱,相当于小乘
的阿罗汉,这个功夫不容易!很难得!
 《地藏经》是大乘经,她学的法门是大乘法门。换句话说,她不是阿罗汉,
她断证的功夫,相当于阿罗汉,而她修积的功德,超乎阿罗汉之上,她是菩萨。
所以,定中境界就现前,她看到地狱。地狱里面守门的鬼王,鬼王看到她来,
向她恭敬,向她致敬,问她:「菩萨你到这儿来,有什么事情?」得一心不乱
就是菩萨,从凡夫她就变成菩萨。鬼王称她菩萨,她就向鬼王打听说:「我的
母亲,在世的时候,造作种种罪业,一定堕在地狱。我向你打听,她现在在什
么地方?」鬼王合掌就告诉她说:「很恭喜你,确确实实你的母亲在地狱。但
是三天前,因为你发愿超度她。她在三天前,就升到天上去了,就离开地狱,
升到天上去。」这超度法!这是事实!她并没有请法师诵经、拜忏,没有!自
己念佛,念到一日一夜,念到一心不乱。以这个功德回向,她的母亲就离开地
狱,而生忉利天。
 这里面是什么道理?我们一定要清楚,一个人修行证果不容易!她为什么
在一日一夜的时候,能够念到一心不乱?你们大家想想,那是她母亲的功劳!
她母亲要不堕地狱,要不受这个苦难,她念佛也没有这个恳切的心;虽然念,
不可能达到这个境界。我们今天念佛,念了不少年,为什么连个功夫成片都达
不到?别说一心不乱,功夫成片都达不到,那就是我们没有这个压力在。如果
自己的亲人,非常亲爱的亲人,堕到阿鼻地狱受这个苦难,我今天一心一意要
去救他,佛教给我这个方法,我全心全力在修,修成了。所以,她之念佛能念
到一心不乱,是她母亲给她做的增上缘;她母亲不堕地狱,她决定不会有这个
成就。所以,你想想!追究她的根源,她母亲帮她的忙,她也帮母亲的忙。她
作了菩萨,菩萨的母亲,鬼神对她要格外的看待,这就是经上讲的:「七分功
德,自己得六分。」自己回向给他的家亲眷属,他得一分,他这一分的荣耀从
哪里来?女儿作了菩萨,她是菩萨之母。所以,这些鬼神对她特别恭敬看待,
不能当作一般罪人来对待。所以,在地狱里,请她到天上去享福,彼此都有功
德,这才是正理。我们想想,合情、合理,这不是假的。
 所以,诸位一定要明了,你要想超度你的家亲眷属,你自己一定要认真修
行,积功累德。你真有心超度,你就要真心去修行;你修行有成就,他才能得
度;你修行没有成就,他也得不到福。譬如你在世间,你要想让你的父母,让
你的家亲眷属,在社会上得到一切大众的尊敬,你一定要成就你的学问,成就
你的德行。使社会上一听,「这是某某人的父母,某某人的眷属」,大家对他
特别尊重、特别关心、特别照顾,这就是加持!这就是自然的感应,道理在此
地,这真正是帮助他、救助他。这个道理,大家不难体会,你明白这个道理,
你就可以联想到《地藏经》上所讲的原理、原则,你会恍然大悟,知道超度的
确是有功德的,确确实实是能帮助造作罪业的亡者。
 光目女这段公案,她的修行功夫就差一点,没有婆罗门女那么殊胜,她也
是念佛,也是在很短的时间,她念到功夫成片。怎么晓得呢?因为婆罗门女那
个境界是定中境界,她那个境界是梦中境界。定中境界比梦中境界,要殊胜太
多。她是得梦中境界,也算是有成就。要照我们现在念佛法门里面讲,光目女
的功夫是功夫成片,婆罗门女是事一心不乱。你自己修持没有真实的功夫,这
种真实功夫,是从你家亲眷属堕落在恶道,你一心想救拔他,所以你才拼命用
功修学,是这么个道理。你的成就就是他的成就;你没有成就,他就没有成就。
这是原理,一定要懂。
 这是佛在经典里面,把超度的原理与事实,跟我们讲得清清楚楚、明明白
白。然后我们再想,近代发生的这些事情,倓虚老法师在他的自传,他那个自
传叫《影尘回忆录》,是老和尚自己叙说他一生的经历,由他的学生大光法师
笔记,记录下来。这个书在台湾流通得很广,诸位都可以能够得到。你看他里
面讲了有一段超度的故事,那个时候他还没有出家;倓老出家很晚,四十多岁
才出家;但是他在出家之前就学佛,而且很用功。那个时候在天津,没出家之
前在天津,有几个志同道合的,一块在一起研究《楞严经》,所以那一段「八
载寒窗读《楞严》!」他有个朋友,他们合开了一个中药铺,他的朋友姓刘,
也是在一起「八载寒窗读《楞严》」,对于《楞严经》有心得、有领悟,这我
们说他有一点功夫!就凭这一点点功夫,那比起光目女、婆罗门女,差太远了;
但是就这么一点点功夫,他就能产生效果。他说刘居士有一天中午,在店里看
店,中午客人很少,没有人来买药,生意很清淡,他就在柜台上打瞌睡。打瞌
睡的时候,就做了一个梦,但是这个梦非常清楚。在打瞌睡的时候,梦中见到
两个人来,他一看这两个人,在梦中的事情,是他的冤家债主,两个人是欠他
的钱,欠他债务,向他讨债,逼着他讨债,这两个人因为没有办法还债,就上
吊自杀。以后他为这个事情,时常感觉得难过,他要不向他讨债,这两个人不
会上吊。所以为这个事情很愧疚,常常感到难过。现在看到这两个人来,他晓
得这两个人上吊死了,这下来,大概是来找麻烦的,所以也很害怕。但是看到
这两个人面很善,不像是很恶,不像是要来害他的样子。所以,他就问他:
「你们来干什么?」这两个人就说:「我想来求你超度。」他听说是求超度,
他的心就安了,不来找麻烦了,不是来报复的。于是他就问他:「那要怎么超
度你?」他说:「只要你答应就行了。」他说:「好!我答应你。」结果看到
这两个人(这两个鬼),踩着他的膝盖,踩着他的肩膀升天了。这两个走了以
后没多久,又来了两个。这两个人是他死了的太太跟小孩,也走到他面前,也
跪在他面前,求超度。他就问:「怎么超度你?」也是跟上面一样:「你答应
就行了。」也看到这两个鬼魂踩着膝盖,踩着肩膀升天了。记载在《影尘回忆
录》上。这就说明,超度必须你自己有修学的功夫,你没有功夫,你凭什么超
度别人?他这个功夫就是「八载寒窗读《楞严》」!人家有这个功夫,有这个
道力,就能超度家亲眷属,能超度这些有缘人,你要没有这个功夫,不行!我
们可以把《影尘回忆录》里头这些故事,跟《地藏经》合起来看,对于这个事
实真相,我们就更肯定。
 至于现代,佛门里面大规模的这种超度的佛事,在过去没有。我在学佛早
期,对这个问题也有疑问,我曾经拿这个事情,请教道安法师。早年,我跟道
安法师处得很好,道安法师在台北办了一个「大专佛学讲座」,请我担任总主
讲,我们相处不少年,最初在松山寺,以后移在善导寺隔壁佛教会楼上的大讲
堂。学生最多的时候,北部地区,北面从基隆,南面从新竹,我们每一星期天
上一次课。学生最多的时候,大概有八百多人,这是佛教会一桩盛事。道安法
师是负责人,是讲座里面的主席,我在里面担任讲座,他给我的名义是总主讲。
当时还有印海法师、智谕法师,我们这几个人来负责教学。我向老法师请教,
我说:「这个超度是怎么来的?」他想了一想,他说大概这个超度的起源是唐
明皇。在那个时候安史之乱,郭子仪平定了动乱之后,朝廷在每一个大战场,
建立一个寺庙,叫开元寺。开元年间建的,都叫开元寺。建这个寺庙,目的就
是追悼死难的军民。所以,那个超度的法会就等于我们现在追悼会的意思一样,
请这些高僧大德诵经、拜忏、回向、追悼,是个纪念的意思,国家来提倡。国
家这么提倡,到以后民间慢慢的,也就有这个事情,也就是请法师大德诵经、
拜忏、超度祖先,可能是由这个演变下来的。由此可知,开元以前没有这个事
情,这个记载得很少;开元以后,确实。发展到现在,完全变质了。
 怎么说变质了?以前超度是寺院附带做的事情,一年也不过一、二次,很
少!主要是讲经说法、领众修行,所以寺庙叫道场。佛教在世间是度人的,不
是度鬼的;是度活人的,不是度死人的;这个我们一定要搞清楚、搞明白。所
以,从前寺院、丛林里面,一般的活动,二时讲经,二时修行。这二时是从印
度的时间单位,跟我们现在时间单位不一样。古印度人将一昼夜分成六个时辰:
昼三时、夜三时;白天这个三时辰,叫初日分、中日分、后日分,这是白天;
夜晚是初夜分、中夜分、后夜分,这是夜晚。总共分六个时辰。在中国古代,
我们使用的时间单位是十二个时辰,比印度就小了,我们用子丑寅卯辰巳午未,
用这个分法,十二个时辰。我们现在用的时间单位,是采取西洋的,西洋人把
时间单位分得更小,一昼夜分为二十四个时辰,我们称它作小时。西方人不会
讲小时,我们称作小时,为什么?比我们中国原来的时辰小,二个小时才是我
们中国的一个时辰。换句话说,我们中国二个时辰,才是印度的一个时辰。你
就晓得,古时候寺院丛林二时讲经、上课,就是现在的八小时。寺院是学校,
住在里面都是常住的,出家人常住,居士也是常住。居士那时候到寺庙里,叫
讨经单;讨经单就是我要听这一部经。一部经要讲相当长的时间,小部的经大
概也要一个星期、二个星期;通常一部经都是三个月到半年。如果讲一部大经
,像讲一部《华严经》,一天八个小时,要讲一年;我想学这一部经,听这一
部经,我一定要到这个地方住一年,所以叫讨经单,就是报名。核准同意之后,
你就可以在那里住一年。在寺院里面,在家人当然也有一点供养,生活费用的
供养。同时,常住的工作,像扫地、整理环境,也会分一点工作给你做,你在
这个地方安心的修学。所以,那个地方是学校,真的是道场!一天除了八个钟
点听课、研究、讨论之外,还要修行。修行用什么方法?方法很多,总不外乎
二大类,一个是念佛,一个是参禅,所以有禅堂,有念佛堂。禅堂里面,叫你
去打坐,早晚在那里打坐,大概也是八个小时。你不入禅堂参禅,你就到念佛
堂念佛,也是八个小时。你们想想看,一天在学术上,我们讲解门八个钟点,
行门八个钟点。剩下八个小时,是你休息的时间,这里面还包括吃饭,包括所
有的活动。所以,那个道场里面熏修,人没有妄想,没有时间打妄想,所以它
的效果卓著。
 这样的道场住上三个月之后,人的气质就变化了,为什么?没有时间打妄
想,没有时间生烦恼,不是在研究讨论、在听经,就是老实念佛,或者禅堂静
坐,能收到效果。但是现在一般寺院道场没有了。解门没有了,很少讲经的。
行门也没有了,顶多听说,每一年打一个佛七、打一个禅七,点缀点缀。以什
么为主?以超度死人为主,完全颠倒!从前寺院是度活人的,现在佛教是度死
人的,它变成宗教了。以前是教育,现在变成宗教。这个现象怎么发生的?怎
么演变成这个?我们也要知道,也要明了。然后我们自己在佛门里面学什么,
要清楚,我们接受释迦牟尼佛的教育,我们在现前要改善我们的生活,在将来
我们要提升我们的境界。
 这在科学家里面,所谓的「我们要突破时空」。十法界就是十个不同的时
空,我们今天讲的不同的度数,三度空间、四度空间、五度空间。科学家已经
证实,至少有十一度空间的存在。这个说法,也正好像佛家讲的十法界;十法
界是一个十种不同的时空。佛教给我们突破,突破六道、突破十法界,我们才
能够证得一真法界,这是我们学佛应当知道的。
 那么这种大规模的超度,有没有效果呢?不能说没有效果。最重要的是主
法的这个人,主持超度的这个人,他如果是有修、有证,那个力量就非常显著。
像从前梁武帝,《梁皇忏》就是这么来的。梁武帝很喜欢的一个妃子,也是造
作罪业,堕落在恶道。梁武帝是佛门大护法,请宝志公来主持这个超度法会,
以后记录下来,就叫做《梁皇忏》。《梁皇忏》的序文里面记载得很清楚,宝
志公是观世音菩萨的化身,将梁武帝的妃子,从恶道超度到忉利天。这类的事
情,我们在《传记》里面看到很多很多,主法的人要有修、有证。
 讲到现代,现代有修、有证的人没有了。所以,我一生不敢做超度的佛事,
我没有这个能力、没有这个德能。我们馆长对这个很重视,我也不反对。图书
馆在过去,每一年有三次超度法会,我们平常是讲经念佛,虽然达不到古时候
的标准;古时候是八个小时讲经、八个小时念佛,我们做不到。我们现在是每
天讲一次经,一个半小时。内部同修也有一、两个小时的研究讨论,勉强还像
个样子。念佛,我们总要求不中断。所以每年清明、中元、冬至,我们做三次
祭祖的法会。我们所祭祀的祖先,不必要你到这来写牌位,我们牌位早写好了,
我们写的是百姓祖先,一律平等。所以,我们供的牌位,是百姓祖先牌位。小
牌位是按照百家姓写的,我们是做平等法,不会大牌位多少钱、小牌位多少钱,
没有!你要拿钱,随喜,没有勉强的,也没有什么规定。在我们基金会是完全
不收费,供养这个牌位,是一分钱都不收。我们一年做三次法会。
 那么近代因为社会动乱,死难的人太多了,我们每一个月做一次三时系念,
诚心诚意超度这个月当中,一切死难的这些冤魂。这是我们这个道场,现在附
带做的。希望诸位了解超度的理论与事实,做总比不做好,只要尽心尽力、诚
诚恳恳,一定会有感应。好,谢谢诸位!

(根据繁体文档校对整理)邓杰居士提供
_________________________________________________________________

【莲友通讯录】

智光,佛教居士,在国内网络上第一个建立佛教净土法门主页,专修净土,弘法
甚力。正知正见,心量广大。
主页 http://www.nease.net/~nmamtf/   email: namo@163.net

邓杰,佛教居士,他的心愿是选择净空法师最近所讲的净土经论及有代表性的开
示以及自古及今有修有证之大德们关于净土法门的宣赞文章,整理出文字上网。
大善友也。email : djie@263.net

海中客(王彬): 南京人,该居士已将自己视为极乐中人。常存此心,烦恼易伏,
净业易成。email: cattlehome@163.net

yuan居士:某校学生,善于思考。小疑小悟,大疑大悟。将来死心塌地,直往西方。
email: yuanto@wuhan.cngb.com

徐进居士:南京人,由密而净,亦不思议。主页:http://expage.com/page/fatlion
email: fatlion@hotmail.com

长舌居士:百万洪名推广站站长,末学极为心仪。email: bwhm@163.net

成军居士:网络弘法先进,主页为“网络中文佛法作品选录”,非常全面,令人赞叹。
email: zhaoj@physics.unc.edu
主页: http://www.physics.unc.edu/~zhaoj/buda/budframe.htm
http://202.96.119.148/personal/~zhaoj/

宋浩居士:非常热心的读者,令人感动。有大家的鼓励,我们要把这份刊物越办越好。
email: henry_song@163.net

安禅居士:莲池海会之明心斋斑竹,精进修行,令人钦佩。
email: zysswd@126.com

大宝: 广州蓝天BBS之休闲空间之儒释道版斑竹,不求人天福报,决意往生净土。
蓝天的地址,用169是172.18.32.20用163则是202.96.151.222
email: gzzhongwm@163.net

lgs居士:在网络搜集、提供佛学资料,不遗余力。email: guisheng@163.net

lhb居士:虚心省察,不覆己过,甚为难得。email: liluo@szlbbr.com.cn

庄原兴居士:办了一个一个简洁明快的佛陀教育主页。
主页: http://home3.pacific.net.sg/~nyenhin/gb/
email: nyenhin@pacific.net.sg

多罗那他居士:以方便力,主办世俗刊物《西湖评论》,种种善巧,显示佛门智慧。
网址:http://review.zj.cninfo.net email: dou@smtp.zj.cninfo.net

YPC居士:因于众生发大悲心,依经典所说,必定成佛,得超生死。
email: Yinpengcheng@ihw.com.cn

奉培宏乐居士:福慧深厚,为弘佛法,不辞劳苦。email: zys@public.wfptt.sd.cn

gaopiao居士:乌鲁木齐人,悲悯边地佛法衰微,立弘法志向。
email: amtf@mail.wl.xj.cn

陈嗣革居士:办了一个关于弘一大师的专题主页,欢迎大家前去。
主页:http://csfx.yeah.net(推荐)email: sgchen@qigong.org.cn

欢迎诸位善男子善女人光临莲池海会中文论坛!
http://amtf.abc.yesite.com/


____________________________________________________________

【莲友来信】

YPC居士给百万洪名推广站寄了一些钱,一时与长舌老师联系不上,
不知有没有收到,智光师兄帮他查询。请看他的来信:
    ……
谢谢你们帮我查询。
我汇款的时候邮局的人看到“长舌”感到奇怪,对我说钱可能取不出来。
现在我放心了。
在家的人有这个方便:自己挣钱布施。
我智慧浅薄,不堪为人宣说佛法。我只希望能多出些好书。能令三宝隆
兴不令断绝。
当我读《法灭尽经》说佛法将灭时。心大悲痛,不禁泪流满面。
我的感觉就象是一群人在漆黑的森林里走,这森林里多狼虫虎豹。这队伍中
有一人举大火炬为别人引路。狼虫虎豹因畏火光而暂时不敢上前。这举
火炬的人对别的人说:“快走呀!快走!因为这大火炬不久将灭……”

_____________________________________________________________

【学佛体会】

安禅居士打了佛七之后有感:

世间苦,世间苦, 世间人们心苦。
无名火在心中浮,似油煎熬为心屈。
其知无因哪来果?却到果报惧怕苦。
回头是岸船为悟,平常心是度生去
_____________________________________________________________

【信息专栏】

1、大家来提提意见,《莲池海会》是不是改为用附件形式发送比较好些?
另外,排版中的硬回车是否给大家造成了麻烦?

2、北京净土居士希望亲近一些当地同修莲池的善知识,以便广结法缘,
同修净土,早生西方,见阿弥陀佛!
jingtu@263.net

3、有居士厌患世间烦恼,意欲出家,而父母不能理解,请各位大德来信指点。
xuran@371.net

    ======================================================

      《莲池海会》由各位莲友大力襄助,仁然、安禅编辑。一般两周一期。
      《莲池海会》以弘扬净土法门为主旨,促进社会精神文明建设为己任。
       主要内容有:经典生字注音、开示摘录、大师文选、往生传记、不思议事、
                   念佛体会、莲友通讯录等。
       欢迎各位莲友来信指导、协办、提供资料。
       本期订阅人数183人。

  感谢我的父母、妻子以及照看孩子的东霞姑娘,是他们用辛勤给予我充裕的时间。


愿以此功德,庄严佛净土
上报四重恩,下济三途苦
若有见闻者,悉发菩提心
尽此一报身,同生极乐国


[←回主页][佛教信息]